Du học New Zealand: Mở cửa biên giới cho sinh viên quốc tế đã có visa 2020

(Phapluatthitruong.vn)- Chính phủ New Zealand ra chính sách mới, cho 250 sinh viên quốc tế khóa sau đại học và thạc sĩ nhập cảnh và tiếp tục học tập.

Xem thêm Du học New Zealand: Mở cửa biên giới cho sinh viên quốc tế đã có visa 2020