Đặt lên “bàn cân” các dự án thuỷ điện trước việc lũ chồng lũ ở Rào Trăng 3

Khi miền Trung đang phải trải qua tình trạng lũ lụt nặng nề, lũ chồng lũ, vai trò của thuỷ điện lại càng được đưa…

Xem thêm Đặt lên “bàn cân” các dự án thuỷ điện trước việc lũ chồng lũ ở Rào Trăng 3