Thẻ: ho dai dẳng nhưng không đi khám mà bắt xe về quê